• Gabriela Musilová

Postní období | Lent Season

#pust #lent #velikonoce #easter #jaktovidimja #inmypointofview #christcentered #zaostrenonakrista #krestan #christian #gabriela #article #dressedinglory

Matně si vybavuju, když jsem poprvé držela předvelikonoční půst. Bylo mi asi 13 a líbilo se mi kázání, které tenkrát měl táta o smyslu postního období, a rozhodla jsem se, že nebudu těch 40 dní jíst sladké a dívat se na televizi. Docela to šlo, ale problém nastal na konci března, protože půlka naší rodiny má v březnu narozeniny a babiččinu dortu jsem neodolala. A tím to na zbytek postní doby i dalších pár let skončilo. 😄

Když jsme pak byly na střední, v únoru v maturitním ročníku jsme se s mojí kamarádkou Evičkou rozhodly, že budeme držet půst od masa, sladkého a od alkoholu (to pro nás problém moc nebyl, ale chtěly jsme si to nějak definovat). Pamatuju si, že se nás naše angličtinářka ptala, jestli je to dobrý nápad právě teď, před maturitou, když budeme potřebovat energii do učení (asi si myslela, že se budeme na maturitu kdovíjak učit). Dobrý nápad to byl primárně v tom, že jsme s Eikou spolu byly každý den a podporovaly jsme se navzájem, když přišly chutě. Byla to pro moje tělo skvělá zkušenost, naučila jsem se víc přemýšlet nad tím, jak se po čem cítím, a maso jsem od té doby vynechávala každé další jaro. Střídavě se ke mně (nebo nám s Eikou) připojovali i další lidé, táta k tomu jednou (doteď nevím, jak) přemluvil i mamku, a pro spoustu těchto lidí kolem nás fungovala vidina toho, že je to jenom 40 dní, které rychle uplynou, a oni se pak budou moct vrátit k tomu, co dělali nebo jedli předtím.


I can hardly remember how my first lent season looked like. I was about 13 years old and I liked the sermon my dad had about the meaning of lent season and I decided not to eat sweets and watch TV the next 40 days. It went well until the end of March when it's half of our family's birthday and I couldn't resist our grandma's cake. And that's how the rest of the lent and next few years ended. 😄

Then, when we were at high school, in February in our graduation year, my friend Eva and I decided to fast from meat, sweets and alcohol (this one was not such a big deal for us but we wanted to define it). I remember our English teacher asked us if it is a good idea right now before our leaving exams when we will need enough energy to study (she probably thought we would be studying a lot). But it was a good idea especially because the two of us were together every day and we encouraged each other. It was a great experience for my body, I learned to think more about how I feel after eating stuff and since then I started to cut out meat every spring. Sometimes other people joined me (or me and Eika), one year my dad persuaded even my mum (I still don't know how) and many those people around us were sticked to the idea that it is only 40 days that will be gone quickly and they will be able to go back to what they did or ate before.

Já jsem vždycky brala postní období podobně jako nový rok. Byla to pro mě příležitost dát si další předsevzetí na příštích několik týdnů a zaplavit hlavu dalšími úkoly nebo zvyky, které budu postupně zaznamenávat (nebo budu frustrovaná, když je nebudu plnit). Přemýšlím nad tím, jestli tohle je opravdu to, o čem má postní období být. A když ne, tak o čem teda? Vždycky jsem si ho definovala jako přípravu na Velikonoce, ve které se chci soustředit na něco zvláštního, co mi pomůže vnímat význam tohoto období. A to pro mě není svazování se předsevzetími. Když letošní postní období začínalo, vůbec jsem nevěděla, co si s ním počít. Neviděla jsem jasně nic, čím bych si to 40denní období mohla udělat speciální. Tak jsem se začala modlit, aby mě Bůh naučil něco, co sám chce, a ukázal mi, co potřebuju vidět nově nebo jinak. A i když to chvíli trvalo, snažila jsem se být trpělivá a ne frustrovaná z toho, že se od čehokoli nepostím.


For me the lent season has always been something very similar to a new year. It was an opportunity to set a goal, some more resolutions for the next few weeks and to overwhelm my head with more tasks or habits to track (or to be frustrated when I won't be able to do it). I wonder if this is really what the lent season should be about. And if not, what is it? I always defined it to myself as a preparation for Easter when I want to focus on something special that will help me to perceive the meaning of that season. And it is not chaining myself with resolutions. When the lent season 2020 started I had no idea how to deal with it. I did not see anything that could make those 40 days special. So I started to pray that God would teach me something He alone wants to and show me what I need to see from a new or different perspective. And even though it took a while I tried to be patient and not frustrated that I don't fast from anything.

Čas letí a už z těch čtyřiceti dní máme víc než dva týdny pryč, ale pořád je čas začít se na Velikonoce připravovat. A těšit. Mně nakonec nebeský Táta vedl k tomu, abych si udělala něco, co budu mít na očích a bude mi to denně ukazovat lásku a oběť Ježíše Krista. Je to ten "křeččí hrobeček", co vidíte na fotkách, AKA kříž se zavaleným hrobem. Zasadila jsem k němu velikonoční osení, rychle začalo růst, a těším se, až na velikonoční neděli kámen odvalíme a hrob bude prázdný. Taky is čtu v biblické aplikaci YouVersion čtyřicetidenní plán chronologicky seřazených posledních situací z Ježíšova života. Nechci se soustředit na to, až Velikonoce skončí, ale na to, co říkají, protože po Velikonocích už není (a nikdy nic nebude) jako dřív! 🌱 Čím si postní a velikonoční období ozvláštníte vy?


Time flies and more than two weeks of those 40 days are gone now but it is still time to start preparing for Easter. And looking forward to it. My heavenly Dad lead me to create something that will be visible for me and that will be daily showing to me the love and sacrifice of Jesus Christ. It is that "hamster's grave" in the pictures AKA the cross with the closed tomb. I planted some Easter grass around, it went up quickly, and I look forward to roll the stone away on Easter Sunday and the tomb will be empty. I also read in my Bible App YouVersion 40-day plan with chronologically ordered last moments of Jesus's life. I don't want to focus on when the Easter is over but to what it says because after Easter there is (and will ever be) nothing the same! 🌱 How do you make the lent and Easter season special?