• Gabriela Musilová

Odcházení | Leaving

#cisp #teacher #ucitelka #teacherslife #odchazeni #leaving #vzpominky #memories #praha #prague #leto #summer


Toto léto jsem uzavírala svůj druhý rok učení v mezinárodní křesťanské škole CISP a začala třetí. Druhý rok je mnohem lepší než ten první, protože ačkoli se snažím být dobrá učitelka, seč mi síly stačí, to zlepšování nejde tak rychle, jak bych ráda. Na konci roku jsme měli s kolegy nádherný poslední týden školního roku bez dětí, jen pár porad a několik společných obědů (nejlepší část). A když pracujete v mezinárodní škole s bandou misionářů, velmi často se učitelé střídají. Odcházení se vám nevyhne. Letos se teda zase netýkalo mě, ale máme ten počet kolegů, kteří skončili, letos nějaký vyšší. V křesťanské školní komunitě se společně loučíme dosyta, modlíme se za sebe a povzbuzujeme se. Přesto se mě to letos dotýkalo nějak víc. Mezi těmi odcházejícími je totiž několik lidí, kteří mi ten začátek učitelské kariéry hodně usnadnili. A protože jsou výjimeční a chci si práci s nimi pamatovat do konce života co nejlépe, napsala jsem si to (co si nenapíšu, nevím). A píšu to i vám, abyste z nich taky trochu zakusili. (Jo, bude to trochu patos...)


This summer I finished my 2nd year of teaching at international Christian school CISP and started my third one. Second year is much better than the first one because even though I try hard to be a good teacher it does not happen as fast as I wish. In the end of the school year we had a wonderful week with my colleagues without kids, just some meetings and few lunches together (the best part). And when you work in an international school with a group of missionaries the teachers come and leave very often. Leaving is something you cannot avoid. This it was not about me again but the number of people who were leaving was a bit higher. In our Christian school community we say goodbye enough, we encourage and pray for one another and yet it touched me a bit more this year. There are several people among those who were leaving who made my teacher career beginnings much easier. And because they are special and I want to remember working with them for the rest of my life I wrote it down (I forget anything I do not write down). And I want to share with you so that you can taste it a bit too. (Yes, it will be a pathos...)


M.

První z nich je moje bývalá šéfová M. Za 12 let, co pracovala v CISP, vybudovala stabilní oddělení cizích jazyků, vydobyla si lepší hodinové dotace a vychovala spoustu nadějných učitelů. Je to neskutečná frajerka, umí perfektně několik světových jazyků, studuje doktorát a odchází sloužit na Blízký východ, kde odvádí naprosto neuvěřitelnou práci a službu, u které se většině českých křesťanů rozklepou kolena strachy. Byla na mě v mých začátcích někdy dost drsná, ale to jsem asi potřebovala, zároveň mi vždycky byla ochotná pomoct a poradit. Moc si na ní vážím toho, s jakou moudrostí dokáže udělat krok zpět a pokorně přenechat svoje místo dalším. Když mi poradila a já se to rozhodla stejně udělat podle sebe, nechala mě a důvěřovala mi, i když má milionkrát víc zkušeností a věděla, že se pravděpodobně pletu. Za svoje české učitele se vždycky rvala jako máma. Byla na ně pyšná a chlubila se, jaké má svoje oddělení. Ale jak mi M. řekla při našem prvním kontaktu, pohovoru po telefonu: „Já si tady vždycky vychovám výborný český učitele, kteří odvedou spoustu dobré práce, pomůžu jim – a oni potom po pár letech odejdou učit do českých škol. To mě štve, ale zároveň těší, protože přesně to chci: aby svou křesťanskou pedagogikou a láskou k Bohu i dětem šli proměňovat české školy a žehnat jim.“


First of them is my department head M. During the 12 years she worked at CISP she established a stable foreign language department, won more hours for language classes and brought up many promising teachers. She is a rockstar, she is fluent in several languages, studies PhD programme and is going to serve in the Near East where she does an incredible job and ministry that many Czech Christians would be absolutely scared of. She was sometimes quite tough to me in my beginnings but I probably needed that but at the same time she was always willing to help me and give some advice. I appreciate about her how wisely she can step back and humbly leave her post to others. When she recommended something to me I decided to do it differently she let me do it and trusted me even though she has got million times more experience and knew I was probably wrong. She was always fighting for her Czech teachers like a mum. She was proud of them and boasting about her department. But like she said to me during our first contact, a phone interview: "I always bring up great Czech teachers who do a lot of great job, I help them - and in a few years they leave to go teaching at Czech schools. That's frustrating to me and yet happy because that's exactly what I want: so that they go and change and bless Czech schools with their Christian pedagogy and love to God and kids."

VICKY

Vicky, naše zástupkyně, sice zůstává v Praze, ale dává si roční pauzu od učení. A protože já už nejspíš budu v CISP jenom rok, v práci už se nepotkáme. S Vicky bylo vždycky všechno jednodušší. Neznám vtipnější učitelku matematiky, která se perfektně stará i o papírování, vedení porad a vždycky má o všem přehled. Když něco nevíte, běžte za Vicky, ta to ví vždycky. A vždycky ví, jak cokoli zařídit. Neumím si zatím představit, jak bude příští rok bez ní vypadat, a asi to bude vcelku zajímavé.

Vicky, our secondary head, stays in Prague but takes a break from teaching for a year. And because I will probably be at CISP just for one more year we might not work together anymore. Everything has always been much easier with Vicky. I do not know funnier Math teacher that is perfect with paperwork and leading meetings too and always knows what is going on. If you do not know anything go to Vicky, she knows. And she always knows how to make anything possible. I cannot imagine yet how the school year without her will look like and I suppose it will be interesting.


TERRY

Terry byl náš ředitel. Vlastní obrovské množství obleků, od perfektních až po hodně speciální (červený se sněhuláky nebo v barvách Texasu, který nosil na Den nezávislosti Texasu). Vstává hodně brzo, trochu ho podezřívám, že nespí vůbec, když posílá emaily kdykoli, třeba ve 4 ráno. Vždycky jsem si jako učitelka nejvíc vážila toho, že ať se děje cokoli, vždycky stojí za svými učiteli. On ale každému, s kým jednal, uměl pomoct cítit se důležitě. Rodiče, učitele i děti. Každé ráno vyšel na chodbu před svou kancelář k hlavnímu schodišti a zdravil každé dítě, od prvňáku až po nejstarší, které přišlo do školy, popřál mu hezký den a zlepšil náladu v jakémkoli dni. Odvážně stál ve vedení a bral na sebe zodpovědnost, ale taky pokorně přijal jakoukoli obyčejnou práci, třeba si při společném učitelském obědu stoupnout ke grilu. Je to dost sentimentální, no ale uznejte, ředitele, který vám pošle i takovýhle email, chce snad každý, ne? ⬇️ 😄 (Pokud byste na pátek chtěli pro studenty a kolegy upéct nějaké sušenky, myslím, že se vás nikdo nepokusí zastavit.)


Terry was our director. He owns huge amount of suits - from the perfect ones to specials (red one with snowmen or one with Texas colours that he wore on the Texas Independence Day). He gets up very early but I suspect he does not sleep at all because he sends emails any time including 4AM. As a teacher, I always appreciated the most that he stands with his teachers, no matter what. But he knew how make everyone he was dealing with feel important. Parents, teachers, kids. Every morning he came out of his office to the main staircase and he was greeting every child, from first graders to seniors, that came to school, he wished them a nice day and always made the day. He was a courageous leader and held the responsibility but humbly did any work like barbecue during our staff lunch. It is a bit sentimental but you have to agree that everybody needs a director that can send you an email like this, right?

⬇️ 😄


Až vyrostu, chci být kombinace jich tří. A zároveň tak jedinečná a originální, jak mi to vždycky ukazovali.


When I grow up I want to be a combo of these three, And also as unique and original as they always taught me.

🧡