• Gabriela Musilová

A co miminko? | And what about a baby?

O tom, proč je dobré si tuhle otázku nejdřív rozmyslet, a taky pár rodinných fotek.

Why it is good to think through this question first & few family pictures.

Otázek, jestli nejsem těhotná nebo kdy plánujeme miminko, dostávám jako mladá manželka hodně. Úplně poprvé to byli třeťáci, které jsem učila svůj první rok v CISP. Věděli, že jsem se v pátek vdala, tak se hned v pondělí zeptali, kde ho mám. Logicky, protože miminka se rodí po svatbě, že jo. 🙈


As a young wife I receive many questions on if I am pregnant or when we plan a baby. The very first time it was my 3rd graders I taught my first year at CISP. They knew I got married on Friday so they asked right away on Monday where the baby is. Logically, because babies are born after the wedding, right? 🙈


Věřím, že všichni ti, co se mě někdy zeptali, to mysleli dobře a nenapadlo je, že by to mohla být nevhodná otázka. Ale přesto je to otázka, která se nehodí v žádné situaci. (Možná jen když jste jeden z toho páru a zeptáte se svého muže/ženy, kdy. Jinak nikdy.) Chci se teď zamyslet nad situacemi, ve kterých se můžete hloupě zeptat bez přemýšlení nad důsledky a nechtěně tím ublížíte. A trochu doufám, že si na to vzpomenete, až se budete příště chtít někoho zeptat. Třeba mě. Mně to taky došlo vlastně skoro až po svatbě, když jsem sama zjistila, jak se cítíte, když se vás na takovou intimní otázku někdo zeptá, dřív mě asi nikdo neupozornil. (Takže se taky omlouvám všem svým kamarádkám, kterých jsem se neomaleně zeptala – ale aspoň to myslím byly vždycky kamarádky, se kterými jsem se dobře znala. Snad.) Tematicky jsem jako odrážku ke každé situaci zvolila miminko, tak snad to bude dostatečně názorné. 😄


I believe everybody who ever asked me meant it in a good way and they did not think it could be an inappropriate question. But despite that, it is a question that is not suitable in any situation. (Maybe only if you are either one of the couple and you ask your husband/wife. Or never.) I want to think through some situations when you can crassly ask without thinking of consequences and you can accidentally hurt someone. I also hope a bit you will remember this the next time you would want to ask someone. Like me. I only started thinking about it after our wedding when I personally found out how it feels when you are asked that intimate question, probably no one warned me before. (So I apologise to all my friends who were brashly asked by me – but I think it was always friends I had a deeper relationship with. Hopefully.) I chose a baby emoji as a bullet to each situation so perhaps it will be illustrative enough. 😄

👶🏻 V asi nejideálnějším případě svou otázkou pár pouze zaskočíte, protože nad tím ještě nepřemýšleli nebo o tom spolu nemluvili. Problém je totiž v předpokladu, že ten "ideální čas" mají všichni nastavený stejně. Já jsem si jako malá dlouho myslela, že děti se rodí po dvou letech – já jsem se narodila po dvou letech manželství, můj brácha se narodil dva roky po mně, můj bratranec a sestřenice jsou dva roky od sebe. A občas mi připadá, že něco takového, jako bylo moje dětské dvouleté schéma, je kolem vlastně pořád. Dobu, která nám připadá jako správný čas, má každý nastavený jinak a do jisté míry ji ovlivňuje společnost, ve které se pohybujete. My se hodně pohybujeme mezi křesťany, kde je prostředí většinou rodinnější než mezi našimi kamarády, kteří křesťané nejsou, takže se i více předpokládá, že děti budete mít dřív. Většina mladých párů, které znám, ale sama nemá ideální čas konkrétně nastavený. Často vám řeknou jen něco obecného, třeba "do třiceti", "chci být mladá máma", "nejdřív chci x let pracovat", "možná od 27 dál", "co nejdřív". Jedna moje kamarádka mi dokonce řekla, že máme štěstí, že se bereme mladí, protože můžeme být sami a užít si to, jak dlouho chceme. Někoho totiž může tlačit i to, že nějaký ideální čas (podle ostatních) už byl.


Perhaps the most ideal instance is when you only surprise the couple with your question because they did not think or talk about it yet. The problem is in expecting that the "perfect time" is the same for everybody. When I was a child I used to think children are born after 2 year period – I was born 2 years after the wedding, my brother was born 2 years after me, my cousins were born within 2 years. And it sometimes seems to me something like my childhood two years scheme is somehow always present. The time that seems right to us is different for all people and it is sometimes influenced by a society you spend the most time with. We are around Christians a lot where the environment is more family-ish than among our non-Christian friends so it is more suspected you will have your kids earlier. But most of the young couples I know did not define the ideal time at all. They might often tell you something vague like "before I turn 30", "I wanna be a young mom", "I wanna first work for x years", "maybe after 27", "as soon as possible". One of my friends even told me we are lucky to get married young because we can be alone and enjoy it as long as we want. Some people can also feel pressed by the (other's) opinion that they already missed the ideal time.


👶🏻 Kouzlo tajuplnosti myšlení muže a myšlení ženy je to, že do sebe navzájem nevidí. A je frustrující, když je začne rozdělovat něco, čemu u toho druhého nerozumí. Ženy přirozeně mívají větší touhu mít děti. Muži ji sice mají také, ale průměrně je to později než u žen (třeba podle tohoto výzkumu), a je pro ně tedy těžké porozumět tomu, co cítí jejich ženy mnohem dřív, protože jim žádné hodiny netikají a necítí silnou fyzickou touhu. Jsou výjimky, ano, ale výjimky. A pro ženu, která už miminko chce, ale její muž ještě ne a má dobrý plán, kdy to pro něj bude přijatelné, je to velmi bolestivé téma. Najednou to není jen o miminku, ale o nepříjemné otázce, která působí rozdělení.


The charm of men's and women's mind mystery is that they cannot see each other. And it is frustrating to be separated by something they do not understand about their partner. Women naturally have stronger desire to have kids. Men do have it too but the average says it is later (according to research like this) and so it is hard for them to understand what their wives feel much earlier because they do not feel any biological clock or strong physical desire. There are exceptions, yes, but exceptions. And it is very painful for a woman who already wants to have a baby but her man does not and has a good plan when it will be acceptable. Suddenly it is not just about a baby but a difficult question that causes separation.


👶🏻 Taky se, zvláště v mladším věku, může stát, že už by si dítě přáli, ale různé okolnosti je tlačí, takže (protože jsou rozumní) raději čekají. Nejčastěji je to myslím otázka studentů s nedokončenou vysokou školou, případně jejich zaměstnání a s tím související finanční situace, když po škole pracují teprve chvíli. V takových případech pak k tomu často má co říct i rodina, pokud třeba ještě finančně vypomáhají rodiče. Nevím, nakolik lidé v našem věku řeší i velké finanční závazky typu hypotéka, ale i to může v rozhodování a plánování někoho hrát roli a to, co většinou nepotřebují, jsou rady přátel zvenčí.


Especially at younger age, couples might already wish for a baby but many circumstances push them so they rather wait (because they are rational). It mostly affects students before finishing university or young people's job with financial situation when they are new at their jobs. In this cases usually family wants to speak up, especially when parents support them financially. I do not know if people of my age have bigger financial commitments like mortgage but this can play a part in decision making and planning, too, and these people usually do not need some friends's advice.

👶🏻 Následující tři důvody, proč se radši kousnout do jazyka, jsou nejvíc bolestivé, ale bohužel taky ne úplně řídké. V prvním případě pár miminko chce, třeba už se nějakou dobu snaží, ale nejde to. Pokud to trvá déle, plodí to často jen další problémy, další strach a další stres. A jakákoli další zmínka, narážka nebo otázka jen umocňuje zoufalství a netrpělivost. Nikdy totiž nevíte, kolik probrečených nocí a začátků dalšího menstruačního cyklu už mají za sebou. A i kdyby vám ten pár chtěl upřímně a pravdivě odpovědět, jak je na tom, nejsem si jistá, jestli to je odpověď, kterou chcete slyšet. Pak totiž přichází ta trapná chvíle vymýšlení nějaké vhodné reakce – a v kůži toho, kdo ji vysloví, bych radši nechtěla být.


Next three reasons why you should rather bite your tongue are the most painful ones but unfortunately not very rare. The first one: the couple want a baby, they might be trying for some time but it doesn't work. If it takes longer it only brings more problems, more fear and more stress. And any other mention or question only exponentiates despair and impatience. Because you never know how many nights of crying and menstruation beginnings they went through. And even if the couple would want to honestly answer, I am not sure if this is the question you want to hear. For then here comes the embarrassing moment of coming up with some appropriate reaction – and I would not want to be in the shoes of the one saying it.


👶🏻 A co když potratili? O samovolných potratech se moc nemluví, proto se může zdát, že se nic takového neděje. Statisticky končí ale zhruba 10 % těhotenství samovolným potratem, většina z nich v prvním trimestru. Pokud vezmeme v úvahu taková čísla, velice pravděpodobně máme všichni ve svém okolí nějakou ženu, která si tím prošla – a možná ne jednu. A protože ne každá by něco takového řekla komukoli na počkání, buďte velice opatrní.


And what if they lost the baby? Miscarriages are undiscussed a lot therefore it might seem like it does not happen. Statistically about 10 % of all pregnancies are miscarriages, most of them occur within the first trimester. If we consider numbers like this it is very probable we all have around us a woman who experienced it – and maybe not only one. And because not each of them would tell it to anybody right away you should be very careful.


👶🏻 Poslední z těch zraňujících situací je možná taky kombinací dvou předchozích; jednoduše to dlouhodobě vypadá tak, že nemůžou mít děti. Ať už je to záležitost jednoho z páru, nebo jsou oba zdraví. Takový dlouhodobý "bezdětný stav" může vyvolat víc a víc otázek lidí z okolí. A rady typu, že existuje adopce nebo že bez dětí nakonec můžou přece o to víc cestovat, nejsou nejvhodnější.


Last of those painful ones is maybe a combination of the last two; they simply in the long term cannot have kids at all. Whether it is because of either one of the couple or both of them are healthy. This kind of long-term "childless status" can cause more and more questions from the people around them. And advice like there is adoption or without kids it is thus easier to travel are not the most proper ones.


👶🏻 A co když děti vůbec nechtějí mít? Je to přece legitimní rozhodnutí. Když se vrátím zpátky do křesťanské bubliny, ve které se pohybujeme nejvíc, předpoklad toho, že si pár může vybrat nemít děti, snad vůbec neexistuje. Protože když už jste někoho našli a vzali si ho, proč byste měli děti nemít. Nemít děti se považuje za sobecké rozhodnutí, kterého budete nakonec stejně jednou litovat. Možná ano, ale možná taky ne. Osobně znám páry, které se rozhodly nemít děti, a jsem přesvědčená, že to u nich byla správná volba. Nejspíš by pro ně bylo rodičovství utrpení a jejich děti by to odnesly. O to víc ale mají kapacitu sloužit jiným lidem jiných věkových kategorií, kteří je třeba v církvi potřebují, ale těžce by je postrádali, kdyby se starali o své děti. Jedna moje kamarádka mi jednou řekla: "Nevím, jestli chcete mít děti, nebo ne, ale kdyby jo, myslím, že budete skvělí rodiče." Nikdy na to nezapomenu, bylo to totiž tak citlivé s přihlédnutím ke svobodě, kterou v tom máme, a zároveň povzbuzující.

And what if they do not want to have kids at all? It is a legitimate decision. When I return back to the Christian bubble where we live most of the time, there probably doesn't exist the assumption of choosing not to have kids. Because when you found someone and married him/her, why shouldn't you have kids. Not having children is considered to be a selfish decision that you would regret one day anyway. Maybe yes but maybe not. I personally know couples who decided not to have children and I am sure it was a good choice. Parenthood might be suffering for them and their children would have to bear it. The more capacity they now have to serve other people of different age that might need them in the church but would miss them if they raised their children. My dear friend once told me: "I don't know if you want to have kids or not but if so, I think you will be great parents." I will never forget it, it was so sensitive, considering the freedom we have in it but also encouraging.


👶🏻 V další situaci to třeba není tak komplikované, ale prostě jen otravné. Netaktně se před vámi zeptá několik lidí v řadě a většinou jsou to lidé, kterým do toho vůbec nic není. Je to totiž docela intimní otázka, i kdyby vám to tak nepřipadalo. Paradoxně naši nejbližší se nás na to nezeptali snad nikdy – moji rodiče, prarodiče ani nejlepší kamarádky, prostě čekají, až to jednou řekneme sami. Moje mamka se tedy jednou chtěla ujistit a přímo se mě zeptala, ale jen protože neumím počítat a tvrdila jsem, že stůl mám prostřít pro 7 lidí: Brahových bylo vždycky pět (táta, máma, já a dva bráchové) a Musilovi jsme teď dva. Takže nemusíte být ani dva v jednom, stačí, když sami sebe počítáte dvakrát. 😄


In another situation it might not be so complicated but just annoying. Before you a few people ask tactlessly and it is mostly none of those people's business. It is kind of and intimate question even if ou might feel like it. Paradoxically our closest ones never asked us – my parents, grandparents or best friends, they simply wait for us to tell them. Well, my mom once wanted to make sure and asked me straight aways but only because I cannot count and told her I have to set the table for 7 people: there were always 5 people in their family (dad, mom, I and 2 brothers) and there are 2 of us, the Musils. So you do not have to be two-in-one, you can only count yourself twice. 😄


👶🏻 A nakonec, co když pár už miminko čeká, ale ještě si to nechává pro sebe, než vám to oznámí. V ten moment je minimálně přivedete do trapné situace, případně je svou otázkou budete nutit lhát. Každopádně budou naštvaní, protože sami chtějí rozhodnout o momentu a způsobu, jakým se to dozví okolí. Tak jim to nadšení neberte. Takové tajemství budoucí rodiče sbližuje a umocňuje lásku, kterou začínají prožívat úplně jinak.


And finally, what if the couple is expecting a baby but still keeping it for themselves before they announce it. At that moment you make them feel embarrassed at least or you force them to lie to you. In any case they will be mad because they themselves want to decide about the moment and way of announcement. So don't take the excitement away from them. This kind of secret brings the future parents closer and exponentiate the love they start to experience in a different way.


Pokud jste v článku čekali odpověď od nás, můžu říct, že některá z výše uvedených situací je nejspíš ta naše. Nicméně jsem nechtěla říct, že se na plány ohledně dětí už nesmíte nikdy nikoho zeptat, jen že existuje víc faktorů, které je dobré vzít v úvahu. Jsem moc zvědavá na vaše názory, myšlenky a doplnění dalších nevhodných situací. A taky se podělte o nějaké historky s neopatrnými otázkami nebo ultimátními odpověďmi. A já si musím dávat pozor na každou přidanou fotku, protože nafouknuté břicho po vydatném obědě je skoro stoprocentní zárukou dalšího "Gábi, nejsi těhotná?" 😄


If you expected our answer in this post I can say one of the situations mentioned above might be ours, too. However, I didn't mean you must not ask for plans about children anyone anymore but I wanted to show you there are more factors you should always consider. I am very curious about you opinion, thoughts and addition of more inappropriate situations. And share some stories with careless questions or ultimate answers. And I have to be careful with every posted picture because my food belly after good lunch is almost 100% guarantee of another "Gabi, are you pregnant?" 😄